Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ - «Μελέτη του χειμαρρικού περιβάλλοντος του ποταμού Σπερχειού, με το ολοκληρωμένο, υδρολογικό, φυσικής βάσης μοντέλο MIKE-SHE και χρήση GIS»


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ - «Μελέτη του χειμαρρικού περιβάλλοντος του ποταμού Σπερχειού, με το ολοκληρωμένο, υδρολογικό, φυσικής βάσης μοντέλο MIKE-SHE και χρήση GIS» 


  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το μοντέλο MIKESHE έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει το σύνολο της ροής των υδατορευμάτων που περιλαμβάνει την άμεση και τη βασική ροή. Πολλά μοντέλα, είτε δεν προσομοιώνουν, ή χρησιμοποιούν απλοϊκές μεθόδους, για τον προσδιορισμό της βασικής απορροής. 

Το μοντέλο MIKESHE λαμβάνει υπόψη πολλά υδρολογικά στοιχεία. Δεδομένου ότι η μελέτη αυτή κατευθύνθηκε προς την προσομοίωση των επιφανειακών απορροών, καθώς και της διήθησης σε κορεσμένη και ακόρεστη ζώνη, το MIKESHE αποτελεί το κατάλληλο μοντέλο για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, το μοντέλο MIKESHE χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιώσει την απορροή στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Σπερχειού. Επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν βροχομετρικά και μετεωρολογικά δεδομένα από τους σταθμούς που καλύπτουν όλη την επικράτεια της λεκάνης απορροής του ποταμού Σπερχειού. 

Η χρήση των ημερήσιων δεδομένων εισόδου των σταθμών, σε συνδυασμό με τα γεωλογικά και εδαφολογικά δεδομένα, κυρίως από τη βιβλιογραφία, καθώς και οι παράμετροι αυτών, τα στοιχεία φυτοκάλυψης και φυλλικής επιφάνειας, αποτέλεσαν ένα σημαντικό υπόβαθρο για τη σωστή βαθμονόμηση και την προσομοίωση όλων των φυσικών διεργασιών. Συνολικά το μοντέλο ήταν σε θέση να προσομοιώσει την επιφανειακή απορροή επαρκώς ικανοποιητικά, εκπροσωπώντας όλα τα υδρολογικά στοιχεία επαρκώς. 

 Τη Μεταπτυχιακη Διατριβή μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου