Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Διαλέξεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΔΠΦΠ - 08/05/2015 - Παπαρρίζος ΣπυρίδωνΠρόγραμμα Διαλέξεων, 8/5/2015, ώρα 19:00 - 21:00, Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου, Ορεστιάδα. 

 1. Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη Υδρομετεωρολογία 

 2. Ολοκληρωμένη ανάλυση και χαρτογράφηση της ξηρασίας για επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες  

3. Ανάλυση ευαισθησίας και σύγκριση διαφόρων μεθόδων υπολογισμού δυνητικής εξατμισοδιαπνοής για επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας 

  1. Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη Υδρομετεωρολογία 

Διάρκεια: 30' 

 Περίληψη: Γενικές έννοιες και ορισμοί. Υδρολογία, μετεωρολογία, καιρός, κλιματολογία, κλίμα, ατμοσφαιρικές επιστήμες. Κύριοι κλάδοι ατμοσφαιρικών επιστημών, φυσική μετεωρολογία, συνοπτική μετεωρολογία, δυναμική μετεωρολογία, φυσική κλιματολογία, κλιματογραφία, εφαρμοσμένη κλιματολογία. Υδρομετεωρολογία, διεργασίες που αφορούν την υδρομετεωρολογία, σύντομο ιστορικό. Τύποι μετρήσεων, δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών και μετεωρολογικών δορυφόρων. Ενεργειακό ισοζύγιο της γης. Υδρολογικό ισοζύγιο. Υδρολογικός κύκλος και ποσοτική έκφρασή του. παρουσία νερού στη γη. Χαρακτηριστικές χρονικές κλίμακες μέτρησης. Χωρικές κλίμακες μέτρησης, λεκάνη απορροής, υδατικά διαμερίσματα Ελλάδας. Χωρικές κλίμακες μετεωρολογίας. 

2. Ολοκληρωμένη ανάλυση και χαρτογράφηση της ξηρασίας για επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες 

Διάρκεια: 60' 

 Περίληψη: Κλιματική αλλαγή, ξηρασία, ορισμοί, αιτίες. Δείκτες ξηρασίας, επιλογή δείκτη ξηρασίας. Επιπτώσεις ξηρασίας. Ξηρασία & Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Ολοκληρωμένη ανάλυση ξηρασίας. Παράδειγμα εφαρμογής σε 3 λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Ξηρασία και γεωργική παραγωγή. Άρδευση. Σχετική συχνότητα, διάρκεια, ένταση, τάση και χωρική κατανομή συνθηκών ξηρασίας. Πολυ-γραμμική παλινδρόμηση. Χωρική παρεμβολή, Ordinary Kriging. Αποτελέσματα ολοκληρωμένης ανάλυσης συνθηκών ξηρασίας. Συμπεράσματα, συζήτηση, μελλοντικές προτάσεις. Σύγκριση με παρόμοιες μελέτες. Ρόλος επιστήμης διαχείρισης ορεινών υδάτινων πόρων, υδρομετεωρολογίας και κλιματολογίας σε σχέση με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. 

3. Ανάλυση ευαισθησίας και σύγκριση διαφόρων μεθόδων υπολογισμού δυνητικής εξατμισοδιαπνοής για επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας 

Διάρκεια: 30' 

 Περίληψη: Επισκόπηση, εξατμισοδιαπνοή, δυνητική εξατμισοδιαπνοή, τρόποι μέτρησης & υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής, χρησιμότητα γνώσης. Άρδευση & εξατμισοδιαπνοή, προγραμματισμός διαθέσιμων υδατικών πόρων. Εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής. Ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis). Προσδιορισμός μεθόδων εξατμισοδιαπνοής. Καθορισμός διαδικασίας ανάλυσης ευαισθησίας. συντελεστής ευαισθησίας, πλεονεκτήματα επιλογής συντελεστή. Εφαρμογή ανάλυσης ευαισθησίας στις εξισώσεις υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής. Ανάλυση αποτελεσμάτων. Συμπεράσματα, μετεωρολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής.